FAQ voor ouders

1) Wat is het doel van ondersteuning?


Elke ondersteuning vertrekt vanuit de noden van de aangemelde leerling.

De ondersteuner zoekt samen met de leerkracht, ouders en andere partners welke aanpassingen nodig en haarbaar zijn.

Elke vorm van ondersteuning is erop gericht om scholen, lerarenteam en leerlingen op termijn sterker te maken in het omgaan met de specifieke noden van de leerling.

De ondersteuning moet voelbaar zijn tot op de klasvloer. 
TERUG

2) Hoeveel uren ondersteuning krijgt mijn kind?


Het aantal uren ondersteuning is flexibel en afhankelijk van de noden op dat moment. TERUG

3) Komt de ondersteuner elke week op een vast moment?


De ondersteuner beschikt over een flexibel uurrooster. Dit wil zeggen dat er niet altijd een vast moment is. In samenspraak met de leerkracht kunnen de ondersteuningsmomenten wijzigen. We streven wel naar voorspelbaarheid voor alle betrokkenen.TERUG

4) Wat gebeurt er tijdens de ondersteuning?


Op het overleg bepalen we de invulling van de ondersteuning. Deze invulling wordt bepaald vanuit de noden die in het (gemotiveerd) verslag zijn opgenomen en vanuit observaties in de klas.De ondersteuning kan zich richten op de leerling(en), de leerkracht en/of de school. De uitvoering is flexibel in te zetten volgens de noden van het moment.TERUG


5) Wat is het verschil tussen een verslag en een gemotiveerd verslag?


Wanneer de verhoogde zorg voor een leerling op school onvoldoende effect heeft gaat de school in overleg met CLB. Het CLB start een handelingsgericht onderzoek dat kan uitmonden in een Gemotiveerd verslag of Verslag. Alle betrokkenen worden hierbij bevraagd.


Een gemotiveerde verslag geeft recht op redelijke aanpassingen. De leerling kan de lessen blijven volgen om zo de eindtermen te behalen met redelijke aanpassingen. Het einddoel is een diploma. De school kan hiervoor ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk.


Bij een verslag hebben ouders de keuze: doorstromen naar het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs een individueel traject opstarten. Bij dit individueel traject wordt er losgekomen van de eindtermen. De school kan ook hier ondersteuning aanvragen  bij het ondersteuningsnetwerk.


6) Wie meldt mijn kind aan bij het ondersteuningsnetwerk?

 

De school doet na overleg met ouders en CLB de aanmelding. Dit kan pas na het afwerken van het (gemotiveerd) verslag waarin de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden van de school zijn opgenomen.


TERUG

7) Kan een leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2, type 4, type 6 en type 7(STOS en DSH) ook aangemeld worden bij OVA?

 

Bij OVA kunnen ondersteuningsvragen voor deze types aangemeld worden. In overleg met de school en de ouders wordt beslist aan welke school voor buitengewoon onderwijs deze vraag wordt doorgegeven.


TERUG

8) Wat betekent flexibel inzetten van ondersteuning?

 

De ondersteuning zal niet steeds op dezelfde manier ingevuld worden. Het kan op het niveau van de leerling, leerkracht en/of het team zijn. De frequentie en duur is afhankelijk van de noden van het moment.


TERUG

9) Wie kiest bij welk ondersteuningsnetwerk wordt aangesloten?

 

De school van uw kind heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met OVA. Voor alle ondersteuningsvragen vanuit type 3, type 9 en type basisaanbod zal een ondersteuner vanuit OVA de ondersteuning opnemen.


Voor de ondersteuning vanuit type 2, type 4, type 6 en type 7 (STOS en DSH) zal in overleg met de school en ouders de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs gecontacteerd worden. Dit kan een school van netwerk OVA zijn of een andere school.


TERUG

10) Hoe lang kan mijn kind van ondersteuning genieten?

 

Dit wordt in samenspraak met alle betrokkenen beslist.

De ondersteuner komt in de klas zolang er ondersteuningsnoden zijn.

De school, leerling en/of de ondersteuner geven aan wanneer de ondersteuning (tijdelijk) stopgezet kan worden.


TERUG

11) Hoe verloopt de communicatie met de ondersteuner?

 

Dit wordt best afgesproken op het startoverleg.

Dit kan via telefoon, via mail of via het digitaal platform van de school.


TERUG

12) Wat is de rol van het CLB binnen ondersteuning?

 

Het CLB is een evenwaardige partner die ervoor zorgt dat de noden van de leerling en de school worden opgesomd in het (gemotiveerd) verslag. De CLB-medewerker is meestal aanwezig tijdens de opstart, de evaluatie (afhankelijk van de zorgvraag) en de afronding van de ondersteuning.

De CLB -medewerker volgt de onderwijsbehoeften van de leerling op en beslist of het (gemotiveerd) verslag verder loopt of opgeheven wordt.


TERUG

13) Wat is het verschil tussen ‘on hold’ en stoppen van de ondersteuning?

 

Bij ‘on hold’ staat de ondersteuning op pauze. De ondersteuning kan weer opgenomen worden als er opnieuw onderwijsbehoeften zijn voor uw kind of ondersteuningsbehoeften voor de leerkracht.


Bij het stopzetten van de ondersteuning wordt het (gemotiveerd) verslag opgeheven en kan de ondersteuning niet opnieuw opgestart worden. Behalve als CLB een nieuw (gemotiveerd) verslag opmaakt.

Het (gemotiveerd) verslag wordt opgeheven bij het einde van het basisonderwijs of het einde van het secundair onderwijs


TERUG

14) Heb ik een vaste ondersteuner voor mijn kind?

 

Wie de ondersteuning opneemt wordt beslist op basis van de noden. We zoeken de ondersteuner die het best een antwoord kan bieden op deze noden. Soms hebben we de behoefte om de expertise van een collega-ondersteuner in te zetten of de vraag door te geven aan een ondersteuner met de passende expertise.

We streven wel naar een continuïteit van ondersteuner.

Meestal is er een vaste ondersteuner gedurende één schooljaar.


TERUG